MENU
REZERVOVAŤ
REZERVOVAŤ
Ponuka

Všeobecné obchodné podmienky

PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., Pošesi 95, 522 03 Medulin, Chorvátsko

Platné od 01. 06. 2020

 

Obchodné meno:

PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., Pošesi 95, 522 03 Medulin, Chorvátsko

OIB: 41222290888

VATID: HR41222290888

Zapísaná v obchodnom registri Trgovački sud u Pazinu, MBS 41222290888, EUIDHR41222290888

 

1. Zmluvné strany

Dodávateľ: PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., prevádzka Pošesi 95, 522 03    Medulin – poskytovateľ ubytovacích služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej len „rezort“ alebo „dodávateľ“).

Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s rezortom uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích služieb zo strany rezortu na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo „objednávateľ“ alebo „hosť“).

Uzavretím zmluvy s rezortom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre rezort aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.

 

2. Rezervácia služieb

2.1. Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.

2.2. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) rezort po obdržaní objednávky hosťom

formou:

▪ telefonickou

▪ písomnou

  • elektronickou

2.3. Objednávka musí obsahovať

▪    meno a priezvisko hosťa, v prípade právnickej osoby jej názov a IČO

▪    termín čerpania ubytovacích služieb

▪    kontaktne údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, emailový kontakt, ŠPZ vozidla

▪    spôsob úhrady za služby, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby

podnikateľa fakturačné údaje

  • rozsah a druh objednaných služieb

2.4. Objednávku je rezort povinný spracovať do 48 hodín, alebo v najbližší pracovný deň a to potvrdením objednávky, resp. rezervácie, alebo jej zamietnutím.

2.5. Na základe potvrdenia objednávky rezort vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky. Potvrdením objednávky zo strany rezortu je zmluva týkajúca sa potvrdených služieb medzi rezortom a odberateľom (hosťom) uzatvorená, avšak ustanovenie bodu 3.9. týchto Všeobecných zmluvných podmienok tým nie je dotknuté (povinnosť rezortu poskytnúť služby nastane až zaplatením zálohy).

 

3. Ceny a platobné podmienky

3.1.Rezort poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálneho platného cenníku ku dňu potvrdenia objednávky, resp. rezervácie.

3.2. Rezort si vyhradzuje právo na zmenu ceny poskytovaných služieb počas kalendárneho roka.

3.3. Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.

3.4. Nárok na zníženie ceny nevzniká hosťovi v prípade, ak bola prípadne akciová cena

ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

3.5. Zľavy a akcie nie je možné kombinovať ani kumulovať.

3.6. V deň odchodu je hosť povinný doplatiť všetky využité služby rezortu a ubytovanie, a to

v hotovosti na recepcii, kreditnou kartou alebo platobnou kartou.

3.7. Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.

3.8. Akékoľvek  dojednania, ktoré  by  boli  v i nom  rozsahu  alebo obsahu  ako tie, ktoré sú

upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, musia byť vopred odsúhlasené manažmentom rezortu a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve (alebo v inej písomnej zmluve), prípadne uvedené priamo v odberateľom písomne potvrdenej cenovej ponuke rezortu; takéto písomné dojednania majú prednosť pred týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

3.9. Zálohová platba:

Rezort má právo žiadať od odberateľa (hosťa) zálohovú platbu do výšky 50% z ceny objednaných služieb so splatnosťou najneskôr 5 dní od potvrdenia rezervácie. Rezervácia sa stáva záväznou až v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet rezortu.

3.10. Platba:

3.10.1. Rezort vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky ubytovacie služby podľa objednávky so splatnosťou 5 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, a to 50% z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie.

3.10.2. Najneskôr v deň nástupu do rezortu musia byť všetky objednané služby na 100% uhradené. Ak nie sú všetky objednané služby uhradené, rezort nie je povinný poskytnúť akékoľvek služby.

3.10.3. V prípade rezervácie v lehote kratšej ako 5 dní pred začatím čerpania služieb, musí byť na účte rezortu uhradená záloha vo výške 100% z celkových objednaných služieb.

3.10.4. Dňom pripísania zálohy na účet rezortu v Raiffeisen bank, HR8324840081135065210, SWIFT: RZBHHR2XXXX je objednávka zo strany rezortu potvrdená a pre rezort záväzná. Od doby prijatia objednávky objednávateľa až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre). V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, rezort je oprávnený rezerváciu zrušiť a objednané služby neposkytnúť.

3.11. Zálohovú platbu možno zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov:

▪ v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii rezortu

▪ prevodom na účet: Raiffeisen bank, HR8324840081135065210, SWIFT: RZBHHR2XXXX, pričom ako variabilný symbol objednávateľ použije číslo rezervácie alebo číslo faktúry

  • platobnou kartou formou on-line rezervácie

3.12. Storno podmienky:

3.12.1. Rezort je oprávnený požadovať od objednávateľa (hosťa) nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, alebo elektronicky mailom:

  • storno menej ako 30 dní pred nástupom: 100% z celkovej uhradenej zálohy stornovaných služieb rezortu
  • pri predčasnom odchode hosťa z pobytu si rezort účtuje storno poplatok vo výške 100% z celkovej sumy potvrdeného zostávajúceho pobytu

Objednávateľ rezerváciou ubytovacích a s tým súvisiacich služieb podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok súhlasí a berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený v prípade zrušenia rezervácie alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku objednávateľa na vrátenie objednávateľom uhradenej ceny rezervovaných ubytovacích a s tým súvisiacich služieb voči pohľadávke dodávateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach, a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú.

3.13. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

3.14. Postup zmluvných strán v prípade Vis maior (Vyššia moc)

3.14.1. Vyššia moc (lat. Vis maior) je zvláštna právna skutočnosť, spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej udalosti. V dôsledku Vis maior vznikne prekážka v plnení zmluvných povinností, nezávisle od vôle ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Prekážkou sa na účely týchto Všeobecných zmluvných podmienok rozumie najmä živelná udalosť, vojnový konflikt, revolúcia, teroristická činnosť, epidémia chorôb, skutočnosti vnútroštátneho charakteru (celonárodné štrajky, opatrenia legislatívneho charakteru). V takomto prípade (vzniku Vis maior) rezortu nevzniká povinnosť poskytnúť objednávateľovi dohodnuté služby vôbec alebo len v následne individuálne dojednanom rozsahu a objednávateľovi nevzniká povinnosť využiť objednané služby v rezervovanom termíne.

3.14.2. Povinnosťou zmluvných strán je túto skutočnosť (vznik Vis maior) oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.

3.14.3. Vyššia moc je dôvodom prípadného neplnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu.

3.14.4. V prípade, ak dôjde k prekážke v plnení zmluvných povinností na strane rezortu alebo objednávateľa z dôvodu vyššej moci, sú zmluvné strany povinné dohodnúť náhradné plnenie predmetu zmluvy (nový rozsah služieb, nový termín poskytnutia alebo využitia služby), pričom zo strany rezortu je táto povinnosť splnená tým, že v rámci svojich kapacitných možností umožní objednávateľovi využiť rezortom poskytované služby v pôvodne dohodnutej hodnote (cene) v dobe 12 mesiacov od pôvodne dohodnutého termínu začatia využívania služieb objednávateľom; ak v uvedenej dobe 12 mesiacov objednávateľ služby rezortu nevyužije, platí, že objednávateľ svoju objednávku v celom rozsahu stornoval so storno poplatkom vo výške 100% z ceny objednaných služieb. Objednávateľ nemá právo na náhradu akejkoľvek škody vzniknutej v dôsledku Vis maior alebo iných okolností vylučujúcich zodpovednosť.

 

4. Poskytované služby

4.1. Hosť sa môže ubytovať v deň príchodu najskôr o 15.00 hod., pokiaľ nebolo vopred

dohodnuté inak. Rezort je povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18.00 hod.

4.2. V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu, je rezort povinný držať rezerváciu hosťa do 10.00 hod nasledujúceho dňa. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby ani po tomto termíne, rezort nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi.

4.3. Ak hosť nemá potvrdenú rezerváciu písomnou formou, je potrebné sa z jeho strany

ubytovať do 18.00 hod., pokiaľ sa hosť nedohodne inak. V prípade, ak sa hosť neubytuje do 18.00 hod., rezort môže voľne disponovať kapacitou rezervovanou pre hosťa.

4.4. Hosť je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. V prípade, že hosť neuvoľní apartmán do 10.00 hod., je rezort oprávnený hosťovi účtovať sumu za ďalší pobytový deň, ak nebolo dohodnuté inak.

4.5. Vprípade, ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a rezort zo závažných dôvodov ubytovanie hosťovi neposkytne, je rezort povinný hosťovi zabezpečiť primerané náhradné ubytovanie na náklady rezortu.

4.6. Rezort si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než ktoré bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

4.7. Hosť má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli dohodnuté v potvrdenej objednávke.

4.8. V rezorte nie je možné ubytovať akékoľvek zvieratá.

4.9. Rezort môže predĺžiť pobyt hosťovi len v prípade, ak má rezort k dispozícii voľnú kapacitu.

4.10. Zmluvný vzťah medzi hosťom a rezortom končí v deň jeho odchodu zaplatením

záverečného účtu. Hosť je povinný účet na mieste vyrovnať v hotovosti alebo

platobnou kartou.

4.11. V prípade, že hosť ukončí svoj pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, rezort má

právo účtovať hosťovi sumu za celý dohodnutý pobyt.

4.12. Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.

4.13. V prípade, že hosť neuhradí záverečný účet, rezort je oprávnený zadržať všetky veci,

ktoré hosť vniesol do apartmánu. Prípadne, je rezort oprávnený mu vzniknuté škody stiahnuť z karty.

4.14. Rezort je oprávnený pobyt hosťa ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a. bez nároku hosťa na vrátenie akýchkoľvek peňazí aj vtedy, ak:

▪ hosť úmyselne, alebo z nedbanlivosti poškodzuje majetok rezortu, správa sa

v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,

▪ obťažuje svojím správaním ostatných hostí,

▪ zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,

  • z dôvodu vyššej moci
  • v prípade nedodržania bodu 4.9

4.15. Ak rezort zistí po odchode hosťa poškodenie inventáru apartmánu alebo odcudzenie majetku rezortu, je rezort oprávnený doúčtovať tieto pohľadávky  vyplývajúce z uvedených skutočností po oznámení hosťovi z jeho kreditnej karty, alebo vystavením a zaslaním účtu na adresu hosťa.

4.16. Hosť je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom rezortu (kučnim redom).

 

5. Zodpovednosť za škodu

5.1. V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

5.2. Odberateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku rezortu zo strany odberateľa (hosťa).

 

6. Iné sankcie a pokuty

6.1. V prípade spustenia falošného poplachu z dôvodu nerešpektovania požiarnych bezpečnostných opatrení ako

  • zákaz fajčenia v priestoroch apartmánu a v priestoroch rezortu
  • používanie otvoreného ohňa v priestoroch apartmánov a v priestoroch rezortu môže byť zo strany rezortu príslušnej osobe vyúčtovaný poplatok až do výšky 2.000,00 Eur.

6.2.  Je zakázané nabíjanie batérií automobilov s elektrickým pohonom z elektrickej siete rezortu (informácie o verejných nabíjacích staniciach poskytne recepcia). V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia bude hosťovi účtovaná pokuta vo výške zloženej kaucie. Tento zákaz sa netýka plnenia bežných elektrospotrebičov (mobilný telefón, notebook…).

6.3. V prípade, ak hostia ukončia pobyt v apartmáne bez vykonania CHCECK OUT kontroly našimi pracovníkmi, tak to prevádzkovateľ bude považovať za hrubé porušenie zmluvného vzťahu a na jeho základe hosťovi bude udelená sankcia vo výške zloženej kaucie (čiže kaucia mu nebude vrátená).

 

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Poskytovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a odberateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň odberateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z právnych vzťahov medzi odberateľom a poskytovateľom. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Odberateľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv.

V Meduline 01. 06. 2020