MENU
REZERVIRATI
REZERVIRATI
Ponude

Opći ugovorni uvjeti

PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., Pošesi 95, 522 03 Medulin, Hrvatska

Vrijedi od 01. 06. 2020.

Naziv poslovnog subjekta:
PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., Pošesi 95, 522 03 Medulin, Hrvatska
OIB: 41222290888
VAT ID: HR41222290888
Upisano u Trgovačkom registru Trgovačkog suda u Pazinu pod MBS 41222290888, EUIDHR41222290888

1. Ugovorne strane

Isporučitelj: PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o., sa sjedištem u Pošesi 95, 522 03 Medulin – kao pružatelj usluga smještaja naručitelju (gostu) uz naplatu (dalje u tekstu kao „Resort“ ili „Isporučitelj“).

Naručitelj: Naručitelj usluga koji s resortom sklapa ugovor, čiji je predmet pružanje usluga smještaja od strane resorta na osnovi zahtjeva korisnika (dalje u tekstu i kao „Korisnik“ ili „Naručitelj“ odnosno „Gost“).

Sklapanjem ugovora s resortom ovi Opći ugovorni uvjeti postaju za resort i korisnika obvezujući kao sastavni dio sklopljenog ugovora.

2. Rezervacija usluga

2.1. Rezervaciju može izvršiti naručitelj u svoje ime ili u korist treće osobe.

2.2. Resort potvrđuje korisniku (gostu) rezervaciju nakon što zaprimi podatke:
▪ telefonski
▪ u pisanom obliku
 elektronski

2.3. Narudžba mora sadržati:
▪ ime i prezime gosta, u slučaju pravne osobe njezin naziv i OIB
▪ termin korištenja usluga smještaja
▪ kontaktne podatke: broj telefona, adresu gosta, e-mail kontakt, registarsku oznaku vozila
▪ način plaćanja za usluge, u slučaju pravne ili fizičke osobe poduzetnika podatke za izdavanje računa
 količinu i vrstu naručenih usluga

2.4. Narudžbu je resort dužan obraditi u roku od 48 sati ili sljedeći radni dan, i to potvrdom narudžbe odnosno rezervacije ili odbijanjem iste.

2.5. Na osnovi potvrde narudžbe resort izdaje potvrdu rezervacije kojom će gostu potvrditi opseg usluga u pismenom obliku odnosno elektronski. Potvrdom narudžbe od strane resorta sklapa se ugovor između resorta i korisnika (gosta) koji se tiče potvrđenih usluga, s izuzetkom odredbe točke 3.9. ovih Općih ugovornih uvjeta (obveza resorta pružati usluge nastaje tek uplatom akontacije).

3. Cijene i uvjeti plaćanja

3.1.Resort pruža gostu cijene na osnovi važećeg cjenika na dan potvrde narudžbe odnosno rezervacije.

3.2. Resort si zadržava pravo na promjenu cijena pružanih usluga tijekom kalendarske godine.

3.3. Cijena navedena u potvrdi rezervacije je obavezna.

3.4. Pravo na smanjenje cijene ne vrijedi za gosta u slučaju da je eventualna akcijska cijena smještaja objavljena nakon potvrde rezervacije.

3.5. Popusti i akcije ne mogu se kombinirati niti zbrajati.

3.6. Na dan odlaska je gost dužan platiti sve iskorištene usluge resorta i smještaj, i to gotovinom na recepciji, kreditnom ili bankovnom karticom.

3.7. Vrsta plaćanja dogovara se unaprijed.

3.8. Bilo koji dogovori koji su zaključeni u drugom opsegu ili količini nego što su određeni ovim Općim ugovornim uvjetima moraju biti unaprijed odobreni od strane uprave resorta i potvrđeni od strane obiju ugovornih strana u pismenom obliku u posebnom Okvirnom ugovoru (ili u drugom pismenom ugovoru), eventualno navedeni direktno u cjenovnoj ponudi resorta s kojom se korisnik složio pismenim putem; a taj pismeni dogovor ima prednost pred ovim Općim ugovornim uvjetima.

3.9. Akontacijska uplata:
Resort ima pravo tražiti od korisnika (gosta) akontacijsku uplatu u visini 50 % cijene naručenih usluga s dospijećem najkasnije 5 dana od potvrde rezervacije. Rezervacija postaje obvezujuća u trenutku kada je izvršena akontacijska uplata na račun resorta.

3.10. Uplata:

3.10.1. Resort izdaje predračun na predviđen i dogovoren iznos za sve usluge smještaja prema narudžbi s dospijećem 5 dana od dana izdavanja predračuna i to u visini 50 % cijene naručenih usluga kao potvrdu rezervacije.
3.10.2. Najkasnije s danom dolaska u resort sve naručene usluge moraju biti plaćene u visini 100%. Ako nisu sve naručene usluge plaćene, resort nije dužan pružati bilo koje usluge.

3.10.3. U slučaju rezervacije s rokom kraćim od 5 dana prije početka korištenja usluga, potrebno je platiti na račun resorta iznos u visini 100 % cijene ukupnih naručenih usluga.

3.10.4. Narudžba postaje od strane resorta potvrđena i za resort obvezujuća na dan kada akontacija sjedne na račun resorta u Raiffeisen bank, HR8324840081135065210, SWIFT : RZBHHR2XXXX. Termin realizacije usluge smatra se rezerviranim od trenutka zaprimanja narudžbe od strane naručitelja do trenutka dospijeća predračuna. Plaćena se akontacija obračunava u valjanom poreznom dokumentu (fakturi). U slučaju da naručitelj ne podmiri predračun uredno i na vrijeme, resort je ovlašten otkazati rezervaciju i odustati od pružanja naručenih usluga.

3.11. Akontacijska se uplata može izvršiti na jedan od sljedećih načina:
▪ gotovinom ili bankovnom karticom na recepciji resorta
▪ uplatom na račun: Raiffeisen bank, HR8324840081135065210, SWIFT : RZBHHR2XXXX, gdje se kao poziv na broj koristi broj rezervacije ili broj fakture (predračuna)
▪ bankovnom karticom u obliku on-line rezervacije3.12. Storno uvjeti:

3.12.1. Resort je ovlašten tražiti od naručitelja (gosta) niže navedene troškove storniranja u slučaju da gost svoju rezervaciju otkaže pismenim putem ili putem elektroničke pošte:
• storniranje u roku kraćem od 30 dana prije dolaska: 100 % ukupne uplaćene akontacije za stornirane usluge resorta
• prilikom prijevremenog odlaska gosta iz smještajnog objekta resort računa storno trošak u visini 100 % ukupne cijene potvrđenog preostalog boravka

Naručitelj rezervacijom usluga smještaja i s tim povezanih usluga sukladno ovim Općim ugovornim uvjetima postaje suglasan i uzima na znanje da je isporučitelj ovlašten u slučaju otkazivanja rezervacije ili djelomičnog otkazivanja rezervacije odnosno nedolaska u smještajni objekt jednostrano obračunati potraživanje naručitelja za povrat cijene plaćene od strane naručitelja za rezervirane usluge smještaja i s tim povezanih usluga prema potraživanju isporučitelja za plaćanje storno troškova u visini navedenoj u ovim Općim ugovornim uvjetima, i to u iznosu koji će pokriti spomenuta potraživanja.

3.13. Za određivanje broja dana prilikom izračuna troškova storniranja uzima se kao mjerodavan dan isporuke pismenog otkaza usluga smještaja.

3.14. Postupak ugovornih strana u slučaju Vis maior (Više sile)

3.14.1. Viša sila (lat. Vis maior) posebna je pravna činjenica koja se stastoji u izvanrednom, neprevidivom i neizbježnom događaju. Usljed Vis maior nastaje prepreka u isvršenju ugovornih obveza neovisno o volji bilo koje od ugovornih strana. Preprekom za svrhe ovih Općih ugovornih uvjeta smatra se prije svega događaj kao posljedica prirodnih sila, kao i vojni sukob, revolucija, terorističke aktivnosti, epidemija bolesti, zbivanja na državnoj razini (općenarodni štrajkovi, legislativne mjere). U tom slučaju (nastanka Vis maior) resortu ne nastaje obveza pružiti naručitelju ugovorne usluge uopće ili samo u naknadno dogovorenoj mjeri, a naručitelju ne nastaje obveza koristiti naručene usluge u rezerviranom terminu.

3.14.2. Obveza je ugovornih strana obavijestiti o toj činjenici (nastanka Vis maior) bez suvišne odgode drugu ugovornu stranu.

3.14.3. Viša sila može biti razlog neispoštovanja obveza koje proizlaze iz ovog ugovornog odnosa.

3.14.4. U slučaju da dođe do prepreke u ispunjavanju ugovornih obveza od strane resorta ili naručitelja zbog nastanka više sile, Ugovorne su strane dužne dogovoriti naknadno ispunjenje predmeta ugovora (novi opseg usluga, novi termin pružanja ili korištenja usluge), pri čemu je od strane resorta ta obveza ispunjena time što će u okviru svojih dostupnih kapaciteta naručitelju omogućiti da usluge koje resort pruža iskoristi u prethodno dogovorenoj vrijednosti (cijeni) u roku od 12 mjeseci od izvorno dogovorenog termina početka konzumacije usluga od strane naručitelja; ako naručitelj u navedenom roku od 12 mjeseci ne iskoristi usluge resorta, vrijedi da je naručitelj svoju narudžbu u punoj mjeri stornirao uz plaćanje storno troškova u iznosu 100 % z cijene naručenih usluga. Naručitelj nema pravo na nadoknadu bilo koje štete nastale usljed Vis maior ili drugih okolnosti koje isključuju odgovornost.

4. Pružane usluge

4.1. Gost se može smjestiti na dan dolaska najkasnije u 15.00 sati, ukoliko nije unaprijed dogovoreno drukčije. Resort je dužan gosta smjestiti najkasnije do 18.00 sati.

4.2. U slučaju da je gost izvršio akontacijsku uplatu, resort je dužan zadržati rezervaciju gosta do 10.00 sati sljedećeg dana. U slučaju da gost ne iskoristi svoje pravo na rezervirane usluge niti u tom roku, resort nije dužan vratiti gostu uplaćen iznos za akontaciju.

4.3. Ako gost nema rezervaciju potvrđenu u pismenom obliku, potrebno je s njegove strane smjestiti se do 18.00 sati, ukoliko se gost s isporučiteljem usluga nije dogovorio drukčije. U slučaju da se gost ne smjesti do 18.00 sati, resort može slobodno raspolagati smještajnim kapacitetom koji je gostu rezerviran.

4.4. Gost je dužan osloboditi smještajni kapacitet na dan odlaska do 10.00 sati. U slučaju da gost ne oslobodi apartman do 10.00 sati, resort je ovlašten obračunati gostu iznos za sljedeći dan boravka, ukoliko nije dogovoreno drukčije.

4.5. Ukoliko gost ima potvrđenu rezervaciju i plaćenu akontaciju, a resort zbog ozbiljnih razloga ne pruži gostu smještaj, resort je dužan osigurati gostu odgovarajući zamjenski smještaj o trošku resorta.

4.6. Resort si zadržava pravo u iznimnim slučajevima ponuditi gostu drugi smještaj nego što je prethodno dogovoreno, ukoliko se isti znatno ne razlikuje od potvrđene narudžbe.

4.7. Gost ima pravo na pružanje svih usluga koje su ugovorene putem potvrđene narudžbe.

4.8. U resortu nije moguće smjestiti nikakve kućne ljubimce.

4.9. Resort može gostu produžiti boravak samo ako ima na raspolaganju odgovarajući slobodan kapacitet.

4.10. Ugovorni odnos između gosta i resorta završava s danom odlaska i plaćanjem završnog računa. Gost je dužan platiti račun na mjestu u gotovini ili bankovnom karticom.

4.11. U slučaju da gost završi svoj boravak ranije nego što je dogovoreno u rezervaciji, resort ima pravo obračunati gostu iznos za cijeli boravak u punoj cijeni.

4.12. Gost snosi odgovornost za sve prouzročene štete za vrijeme svog boravka. Ukoliko je štetu uzrokovalo dijete, odgovornost snosi njegov zakonski zastupnik.

4.13. U slučaju da gost ne plati završni račun, resort je ovlašten zadržati sve predmete koje je gost unio u apartman. Troškove eventualne nastale štete resort je ovlašten naplatiti gostu terećenjem njegove bankovne kartice.

4.14. Resort je ovlašten prekinuti boravak gosta i odustati od ugovora s trenutnim učinkom i bez prava gosta na povratak bilo kojih sredstava i u slučaju da:
▪ gost namjerno ili iz nehaja oštećuje imovinu resorta, te se ponaša u sukobu s načelima pristojnog društvenog ponašanja i moralom,
▪ maltretira svojim ponašanjem ostale goste,
▪ zdravstveno stanje gosta ugrožava zdravlje ostalih gosta i osoblja,
▪ iz razloga više sile
▪ u slučaju neispoštovanja točke 4.9 ovih Općih ugovornih uvjeta.

4.15. Ako resort otkrije oštećenje inventara apartmana ili otuđenje imovine resorta nakon odlaska gosta, resort je ovlašten obračunati gostu svoja potraživanja prema njemu naknadno terećenjem njegove kreditne kartice ili izdavanjem i slanjem računa na adresu gosta uz prethodno slanje odgovarajuće obavijesti gostu.

4.16. Gost je dužan poštivati važeći kućni red resorta.

5. Odgovornost za štetu

5.1. U slučaju nepoštivanja obveza iz ugovornih odnosa ugovorna je strana dužna nadoknaditi štetu nastalu na taj način drugoj ugovornoj strani ukoliko ne dokaže da je nepoštivanje obveza nastalo uslijed okolnosti koje isključuju odgovornost.

5.2. Korisnik odgovara u punoj mjeri za štetu uzrokovanu obezvrijeđivanjem, oštećivanjem ili uništavanjem opreme i imovine resorta od strane naručitelja (gosta).

6. Druge sankcije i kazne

6.1. U slučaju pokretanja lažne uzbune uslijed nepoštivanja sigurnosnih protupožarnih mjera, kao što je:
• zabrana pušenja u prostoru apartmanu i cijelog resorta,
• korištenje otvorene vatre u prostoru apartmanu i cijelog resorta,
može se od strane resorta danoj osobi naplatiti ugovorna kazna u iznosu do 2.000,00 EUR.

6.2. Zabranjeno je punjenje električnih baterija za električni automobil iz električne mreže naselja (podatke o javnim punionicama dostavlja recepcija). Ukoliko se utvrdi kršenje ovog propisa, gostu će biti naplaćena novčana kazna u iznosu pologa. Ova se zabrana ne odnosi na rad uobičajenih električnih uređaja (mobitel, notebook…).

6.3. U slučaju da gosti prekinu boravak u apartmanu bez izvršene CHCECK OUT provjere od strane našeg osoblja, operater će to smatrati grubim kršenjem ugovornog odnosa te će na temelju toga gost biti sankcioniran u iznosu položenog depozita (odnosno depozit mu se neće vratiti).

7. Zaštita osobnih podataka

7.1. Pružatelj usluga u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća (EU) 2016/679 od 27.04.2016. o zaštiti fizičkih osoba prilikom obrade osobnih podataka i o slobodnom prometu tih podataka, te zakonom broj 18/2018 Zbirke zak. o zaštiti osobnih podataka radi sve potrebno radi usklađenosti s tim zakonskim propisima i korisnik izjavljuje da je upoznat s pravima i obvezama koje se odnose na prikupljanje i obradu osobnih podataka sukladno navedenom zakonu. Korisnik istovremeno daje pužatelju usluga suglasnost s obradom osobnih podataka navedenih u narudžbi u svrhu osiguranja i pružanja naručenih usluga i u svrhu poštivanja obveza koje spomenuti zakon određuje, i to na vrijeme potrebno radi osiguranja prava i obveza koje proizlaze iz pravnih odnosa između korisnika i pružatelja usluga. Otkazivanje te suglasnosti može se izvršiti pismenim putem uz navođenje ali i bez navođenja valjanog razloga. Korisnik kao nadležna osoba izjavljuje da je u potpunosti svjestan svojih prava.

U Medulinu 01. 06. 2020.
PLAVO NEBO ISTRA Resort Medulin d.o.o.